Geçtiğimiz hafta yapılan bir yasal düzenleme ile 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 22/4/2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Söz konusu kanun toplam da 7 farklı kanunda değişiklik yapmakla birlikte bugünkü yazımda aktaracağım konu, başlıktan da anlaşılacağı üzere kurumlar vergisi oranında meydana gelen artış.Kurumlar Vergisi Oranı 2021 Yılı İçin %25, 2022 Yılı İçin %23 Uygulanacak,Söz konusu Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici maddeyle, %20 olan kurumlar vergisi oranı 2021 yılı kurum kazançları için %25, 2022 yılı kurum kazançları için ise %23 oranında uygulanacaktır. Bu oranlar özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine ait kazançlarına uygulanacaktır.Aynı kanunun yürütmeye ilişkin maddesi uyarınca, kurumlar vergisi oranı değişikliği 1/7/2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemine) ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere 22/4/2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.Buna göre, 17/05/2021 tarihine kadar beyan edilip ödenmesi gereken 2021/I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait kurum geçici vergi beyanında kurumlar vergisi oranı %20, daha sonraki geçici vergilerde ise %25 oranında uygulanacaktır.

Geçici Vergilendirme Dönemleri

Uygulanacak Vergi Oranları (%)

1 Ocak - 31 Mart

20

1 Ocak – 30 Haziran

25

1 Ocak – 30 Eylül

25

1 Ocak – 31 Aralık

25

Geçici vergi dönemleri üçer aylık olmakla birlikte, beyan edilecek kazancın hesaplanmasında 3, 6, 9 ve 12 aylık mali tablolar esas alındığından, 2021 yılının tamamı %25 oranında vergilendirilmiş olacaktır.Vergi Kanunları Geçmişe Yürür mü?Yukarıda ki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere her ne kadar artırılmış yeni oran ikinci geçici vergilendirme döneminden itibaren uygulanmaya başlasa da 2021 yılının tamamı için geçerli olması nedeniyle, birinci geçici vergi döneminde de artırılan vergi oranı dolaylı olarak uygulanacak demektir.Kurumlar vergisine bu oranların uygulanması 2021 yılında %25, 2022 yılında da %15 zam anlamına gelmektedir. Bundan önce de hatırlarsanız kurumlar vergisi üç yıl süre ile 2018, 2019 ve 2020 yıllarında %10 zamlı uygulanmıştı. %10 zamlı kurumlar vergisi uygulaması bitmişken 2021 ve 2022 yıllarına yapılan %25 ve %15’lik yeni zamlar, 2023’den itibaren normal %20 oranına dönüleceği konusunda da haliyle tereddüt yaratmaktadır. Böyle tereddüt yaratan hususlar ve vergilendirme dönemi başladıktan sonra değişen vergilendirme oranları nedeniyle yatırımcının özellikle de yabancı yatırımcının Türkiye’ye yatırım yapmasını beklemek doğrusunu söylemek gerekirse hayalcilik olur.Yatırım üzerindeki vergi yükünün istikrarlı bir şekilde devam edeceğine güvenerek yatırım yapanların ise bu kadar sık değişen ve artırılan vergi oranları karşısında gelecekte yapması muhtemel yatırımları tekrar gözden geçirmek zorunda kalacağı da muhakkaktır.Hukuki güvenlik ilkesi, vergi yasalarının geçmişte meydana gelen olaylara uygulanmamasını gerektirir. Mükellefler gelecek dönemlere ilişkin planlarını yürürlükteki vergi kanunlarına göre yaparlar. Sonradan çıkartılan kanunlarla geçmiş dönemler için ya da başlamış olan vergilendirme dönemlerinin vergi yükünün artırılması, yükümlülerin devlete ve hukuk düzenine olan güvenlerini sarsacak, ekonomik ve ticari hayatta bulunması gereken belirlilik ve istikrarın bozulmasına neden olacaktır.Vergilendirme dönemi başladıktan sonra ya da geçmiş dönemlere yönelik vergi oranlarının değiştirilmesi ülkemizde ilk defa olmuyor. Daha önce de birçok defa geçmiş dönemlere ilişkin yükümlülüklerin değiştirildiği oldu.İçinde bulunduğumuz vergilendirme dönemine ilişkin vergi oranlarının değiştirilmesinin, vergi kanunlarının geçmişe yürümesi olarak değerlendirilmeyeceğini ileri sürenlerde olacaktır. Ancak ticari kazançlar için safi kazancın yıl sonunda ortaya çıkıyor olması, bu kazancın bir bölümünün Kanun değişikliğinden önceki döneme ait olduğu gerçeğini değiştirmez. Dolayısıyla değişiklik öncesi dönemler için mükelleflerin mülkiyet hakkına müdahale edildiği gibi, hukuki güvenlik ilkesi de ihlal edilmiş oluyor.Tüm okuyucularıma sağlıklı günler dilerim.