Kamuoyunu günlerdir meşgul eden yeni vergi düzenlemelerinin detayları belli olmaya başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yaptığı çalışma birçok vergi kanununda yeni düzenlemeler yapılmasını kapsıyor. Yapılması planlanan düzenlemeler ile birçok indirim ve istisnanın daraltılması yoluna gidileceği gibi özel gider (harcama) bildirimi ile de izah edilemeyen harcamaların kazanç olarak vergilendirilmesi ve yurt dışı çıkış harçlarının artırılması düşünülmektedir. 

Vergi Kanunları itibariyle yapılması planlanan düzenlemeler aşağıda ana başlıkları ile sıralanmakta olup, önümüzdeki haftalarda daha detaylı olarak ele alınacaktır.

Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında Yapılması Önerilen Düzenlemeler;

Vergilemede Güvenliğin Sağlanması ve Kayıt Dışılıkla Mücadele,

  • • Çok uluslu şirketlerde asgari kurumlar vergisi uygulaması,

• Yurt içi asgari kurumlar vergisi uygulaması,

  • • Asgari gelir vergisi uygulaması,
  • • Bazı serbest meslek faaliyetleri ile ticari kazançlarda hasılat takibi,
  • • Yapılan harcamalar ile beyan edilen gelir arasındaki uyumsuzluğun izahının istenebileceği özel gider bildirimi esası getirilmesi ve özel gider (harcama) bildirimi ile izah edilemeyen harcamaların arızi kazanç olarak vergilendirilmesi,
  • • Kurumlar vergisinde tevkifat kapsamının genişletilmesi ve bazı ödemelerin tevkifat kapsamına alınması. 
  • Vergi Adaletinin Güçlendirilmesi ve Dolaysız Vergilerin Payının Artırılması, Vergi Tabanın Genişletilmesi,
  • • Borsa kazançlarının vergilendirilmesi,
  • • Hisse senedi ve ortaklık payları alım-satım kazanç istisnasının yeniden düzenlenmesi,
  • • Kripto varlıklar ile ilgili işlem vergisi getirilmesi ve bu varlıklardan elde edilen gelirlerin vergi mevzuatında tanımlanması,
  • • Yap işlet ve devret modeli ile kamu özel işbirliği projeleri kapsamında elde edilen kazançlardan %30 oranında kurumlar vergisi alınması. 
  • Vergilendirmede Basitlik ve Vergiye Uyumun Artırılması,
  • • Basit usulde vergilendirme sisteminin kaldırılması ve bazı meslek gruplarının esnaf muaflığı kapsamına alınması,
  • • Bahşiş gelirlerinde basitleştirilmiş vergi uygulaması,
  • • Moto-kurye faaliyetlerinden doğan kazançlarda basit vergileme usulüne geçilmesi,
  • • Hisse senedi opsiyonlarda vergileme kolaylığı,
  • • Geçmişte uygulanan altın esaslı muhasebe uygulamasının borsası olan kıymetli madenler için ihdası, 
  • • İşletmelerin aktifinde yer alan kıymetli madenler ile kıymetli madenlere dayalı mevduat hesaplarının borsa rayici ile değerlenmesi. 
  • İstisnaların Kaldırılması veya Uygulanma Şeklinin Değiştirilmesi,
  • • Konut kira gelirlerine ilişkin; istisnanın kaldırılması ve vergilemenin tevkifat usulü ile yapılması,
  • • Değer artışı kazancındaki istisnaların kaldırılması,
  • • İştirak hissesi satış kazancı istisnasının kaldırılması,
  • • Gayrimenkul yatırım fon ve ortaklıklarına tanınan istisnanın kaldırılması veya sınırlandırılması, 
  • • Serbest bölge istisnasının ihracat gelirleri ile sınırlandırılması,
  • • Teknokent kazanç istisnasının kaldırılması,
  • • Ar-Ge personeline uygulanan ücret istisnasına üst limit getirilmesi. 
  • Katma Değer Vergisi Düzenlemeleri;
  • İstisnaların Kaldırılması veya Uygulanma Şeklinin Değiştirilmesi,
  • • Revize Edilmesi Önerilen KDV İstisnaları,
  • • Kaldırılması Önerilen KDV İstisnaları,
  • • İndirim ve İade Hakkının Kaldırılması ve Doğrudan Gider Yazılması İmkanı Verilen İstisnalar,
  • • İndirim Hakkının Kaldırılması ve Doğrudan Gider Yazılması İmkanı Verilen İstisnalar,
  • • Devreden KDV’nin Azaltılmasına İlişkin Öneriler. 
  • Kaldırılması Önerilen KDV İstisnaları,
  • • Dahilde işleme rejiminin KDV açısından kaldırılması,
 • • Yem ve gübre teslimleri,
 • • Yabancılara verilen sağlık hizmetleri,
 • • Ar-ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri,
 • • Basılı kitap ve süreli yayınların teslimi. 
 • Vergi Usul Kanununda Yapılması Önerilen Düzenlemeler;
 • Vergi Uyumunun Artırılması ve Kayıt Dışılıkla Mücadele,
 • • Kayıt dışılıkla mücadele amacıyla kayıtsız faaliyetlere artırımlı ceza uygulaması,
 • • Başkasına ait pos cihazı kullanımına ceza uygulanması,
 • • ÖKC ve pos cihazına ilişkin bakanlık düzenlemelerine uyum seviyesinin artırılması,
 • • Fatura düzenlenmemesi durumunda alıcının bildirimi,
 • • Gayrimenkul kiralamalarında alıcı/kiracının bildirimi,
 • • Ödemelerin finansal kurumlar yoluyla yapılmadığının bildirilmesi,
 • • Ödemeleri başkalarının hesabına yapılan havaleler ile kabul edenlere ve hesaplarını kullandıranlara ceza kesilmesi,
 • • Meslek mensuplarının azami iş kapasitesinin belirlenmesi, bazı mükelleflere tam tasdik zorunluluğu getirilmesi,
 • • Sahte belge düzenlemek amacıyla kurulan işletmelere hizmet veren meslek mensuplarından hizmet alınmaması,
 • • İnternet üzerindeki satış veya kiralama ilanlarına yönelik bilgi talebine ilişkin düzenleme,
 • • Kanunun 153/a maddesinin anayasa mahkemesi tarafından iptal edilen hükümlerine yönelik yeni bir düzenleme yapılması,
 • • Kaçakçılık suçlarına ilişkin hapis cezalarının artırılması,
 • • Etkin pişmanlık müessesesinin kaldırılması,
 • • Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının artırılması ve tekerrürde artırımlı ceza uygulaması, 
 • 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve İlgili Kanunlarda Yapılması Önerilen Düzenlemeler;

• Tahsilat etkinliğinin artırılması amacıyla düzenleme önerileri,

• Borcu yoktur uygulamasının etkinliğinin artırılması,

• Kısmi bölünmede bölünen şirketin borçlarından sorumluluk,

• Ceza mahiyetindeki tüm amme alacaklarına gecikme zammı tatbiki,

• Hacizli menkul malların muhafazasında ödenecek ücretlerin belirginleştirilmesi,

• Dava açılmasının zamanaşımı kesen hal olarak belirlenmesi,

• Borçlunun iflas halinin zamanaşımını durduran neden olarak belirlenmesi,

• Belediyelerin cari borçlarının genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan paylarından öncelikle kesilmesi. 

Yukarıda ana hatları ile aktarmaya çalıştığımız yapılması planlanan düzenlemelerin detayları netleşmeye başladığında daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Ancak önümüzdeki günlerde vergide yapılacak düzenlemeler nedeniyle havanın daha da ısınacağı anlaşılıyor.