Valiler ve Emniyet Müdürleri kararnamesi çıktı çıkacak...
Ulusal gazete ve ajanslar özellikle I?stanbul'a yönelik uygulamaya ag?ırlık veriyorlar... Haliyle tüm dikkatler, çok tartıs¸ılan Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ın gönderileceg?i ve yerine Hüseyin Çapkı'ın getirileceg?i yazılıp duruyor...
Hüseyin Çapkın belki bilmeyenler olabilir, uzun bir süre Gaziantep Emniyet Müdürlüg?ü yapmıs¸ bir isim... Ekibiyle birlikte oldukça bas¸arılı olmus¸, ancak yine siyasi irade farklı hesaplar içerisine girerek, önce Adana'ya olan tayinini, daha sonra bir anda deg?is¸tirip Manisa'ya kaydırmıs¸tı...
Manisa'da s¸imdi yine kendi ekibinden Adem Aydemir müdürlük yapıyor...
Hatırlarsanız, o dönemin Valisi Muammer Güler ise Samsu'a gönderilmis¸ti...
Hatırlamayanlar için belirtmekte yarar var, Gaziantep o dönem, vilayetiyle, emniyet ve belediyeleriyle, hatta odaları ve sanayicileriyle büyük bir güç olus¸turmus¸, Türkiye'de örnek bir kent olarak gösterilmis¸ti...
Gerçekten de, inanılmaz bir uyum vardı, yani s¸imdiki gibi deg?ildi...
Ama bu kadar bas¸arılı vali ve emniyet müdürü, adeta tenzil-i rütbe gibi, Gaziantep'in alt kategorisinde olan illere gönderilmis¸ti...
Bunun tek nedeni, o dönem iktidarının, Gaziantep ayag?ının bakıs¸ açısıydı... Allah rahmet eylesin Mustafa Tas¸ar'ın büyük rolü vardı... Tas¸ar o dönemde bu gücün Celal Dog?a'ın emrine girdig?ini ileri sürerek dag?ıtılması için düg?meye basmıs¸tı...
Bu konuda o dönem çok yazılar yazmıs¸ ve Gaziantep'e yazık edildig?ini söylemis¸tim. Ama yine tek kalmıs¸ ve daha beter kötü adam olmus¸tum...
Sık sık biraraya gelip, Gaziantep'in meselelerini konus¸tug?umuz Vali Muammer Güler ve Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkı'ı tayin sonralarında yolcu ederken, s¸ehrimizin ne kadar büyük kaybı oldug?unu yazmıs¸ ve günlerce bu konuya parmak basmıs¸tım...
Gerçekten de her ikisiyle de güvene ve saygıya dayalı bir dostlug?umuz vardı... Ama görevleri bas¸ında iken her ikisini de eles¸tirmeden geçemezdim...
Ancak bunlar ilis¸kilerimize asla sekte vurmaz, tam aksine yanlıs¸ımız varsa bizleri bilgilendirir, kendilerinin eksig?i varsa, düzeltme yoluna giderlerdi...
Öyle insanların arkasından konus¸maz, dedikodu yapmaz, hele olmamıs¸, gerçekle ilgisiz s¸eyleri, çevrelerine olmus¸ ve gerçekmis¸ gibi gösterip anlatma gibi bir basitlig?e asla düs¸mezlerdi... Kentin sorunlarına duyarlı davranırlar bakan ve milletvekilleri dahil herkesi harekete geçirir, öncülük eder ve asla "nasıl olsa bir gün tayinim çıkar giderim" mantıg?ıyla hareket etmezlerdi... Nihayetinde Vali Muammer Güler Samsu'dan I?stanbul'a tayin oldu. Bir Vali için bir ülkede gelebilecek en üst düzeyde bir atamaydı bu... Yani zirveye ulas¸mıs¸tı...
Hüseyin Çapkın ise daha sonra Bursa ve I?zmir'e tayin edilmis¸ti... S¸imdi iki eski dostun bir araya geleceg?i haberlerini alıyoruz...
Aslında bu tayin, daha Sayın Muammer Güler'in I?stanbul'a tayininde gerçekles¸meliydi... Bir sevincimiz de Feyzullah Arslan ile ilgili tabii ki... Gaziantep'te iken, önceleri biraz limoni oldug?umuz ama sonrasında birbirimizi anlayıp ilis¸kiyi dostlug?a götürdüg?ümüz Antalya Emniyet Müdürü Sayın Arsla'ın da I?zmir'e tayin edileceg?i haberini alıyoruz... I?ns¸allah bu da gerçekles¸ir... Ha, sakın Lütfullah Bilgi'i unuttum sanmayın... Gaziantep'lilerin sevgisini kazanmıs¸, "valimiz" diye bag?rına basmıs¸, Kırs¸ehir'e tayin edildikten sonra yeri çok aranmıs¸ olan Lütfullah Bilgi'in de bu ülkede en üst görevlere geleceg?inden hiç kus¸kumuz yoktur...