Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre KDV iadeleri; tam istisnadan, indirimli orana tabi teslim ve hizmetlerden, tevkifat uygulamalarından, uluslararası anlaşmalardan ve fazla ve yersiz ödenen vergilerden kaynaklanmaktadır. Şirketlerin üzerinde finansman yükü oluşturan devreden KDV tutarlarının devletten iade olarak alınabilmesi için KDV Kanunu ve tebliğler ile yapılan düzenlemelere göre belirlenmiş işlemlerin süresinde ve eksiksiz bir şekilde tamamlanması gerekmektedir.

Vergi kanunlarında dikkat edilmesi gereken konuların başında süreler gelmektedir. Özellikle Katma Değer Vergisi Kanunu’nda yer alan iade talep eden mükelleflerin uymaları gereken süreler çok önemlidir. 

7104 sayılı kanunla yapılan düzenlemeyle 2019 yılının başından itibaren KDV iadesinin talep edilebilecek sürelerinde değişikliğe gidilmiş, KDV Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklik ile de indirimli orana tabi teslim ve hizmetlerden, tam istisna kapsamındaki işlemlerden ve tevkifat uygulamalarından kaynaklanan iade talep süreleri ile YMM KDV İade Tasdik raporlarının ibraz süreleri düzenlenmiştir.

Yazımızda, mükelleflerin KDV iade taleplerine ilişkin hak kaybına uğramaması için KDV Genel Uygulama Tebliğinde yer alan düzenlemeler uyarınca dikkat etmeleri gereken talep süreleri yer almaktadır.

İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin İade Talep Süresi

Mükelleflerin, indirimli orana tabi mal teslimi ve hizmet ifalarıyla ilgili olarak yüklenip indirim yoluyla gideremedikleri ve tutarı Cumhurbaşkanınca tespit edilecek sınırı aşan KDV’lerin iadesini, en geç indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin KDV beyannamelerinin (yılın sonuna kadar Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin verilen düzeltme beyannameleri dahil) herhangi birinde talep etmeleri ve indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonuna kadar standart iade talep dilekçesi ile iade için aranılan belgelerle birlikte vergi dairelerine başvurmaları gerekmektedir.

Bu sürelere uygun olarak YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde ise, YMM Raporunun, indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonundan itibaren altı ay içinde ibraz edilmesi zorunludur. 

2023 yılına ilişkin indirimli orana tabi işlemler gerçekleştiren mükelleflerin en geç içinde bulunduğumuz yılın Kasım dönemine kadar KDV beyannamesi ile iadeyi talep etmeleri ve 31 Aralık 2024 tarihine kadar da standart iade talep dilekçesi ile iade için aranılan belgelerle birlikte bağlı bulundukları vergi dairesine müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Bu sürelere uygun olarak YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde, söz konusu YMM Raporunun, indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonundan itibaren altı ay içinde ibraz edilmesi gerekmektedir. Bu süre içinde YMM Raporunun ibraz edilmemesi halinde iade talebi incelemeye sevk edilecektir.

Tam İstisna Kapsamındaki İşlemlere İlişkin İade Talep Süresi

Mükelleflerin KDV Kanunu’nun 32. maddesi ile geçici maddelerinde yer alan tam istisna kapsamındaki işlemlere ilişkin KDV iade taleplerini, istisnaya tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar talep etmeleri ve en geç bu süre içinde standart iade talep dilekçesi ile iade için aranılan belgelerle birlikte vergi dairelerine başvurmaları gerekmektedir.

Bu sürelere uygun olarak iadelerin YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilmesi halinde ise, YMM Raporunun, istisnaya tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonundan itibaren altı ay içinde ibrazı zorunludur.

Bu düzenleme uyarınca 2024 yılına ilişkin iadeye tabi işlemi olan mükelleflerin 31 Aralık 2026 tarihine kadar ilgili dönem beyannamelerinde iadeye konu olan KDV alanında beyan etmeleri ve en geç bu süre içinde standart iade talep dilekçesiyle birlikte iadeyi talep ederek istenilen belgelerle birlikte bağlı bulundukları vergi dairesine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemlere İlişkin İade Talep Süresi

Mükelleflerin, kısmi KDV tevkifat uygulanan işlemlerine ilişkin iade taleplerini, tevkifata tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar ilgili dönem beyannamelerinde iadeye konu olan KDV alanında beyan etmeleri ve en geç bu süre içinde standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade için aranılan belgelerle vergi dairelerine başvurmaları gerekmektedir.

YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde ise, YMM Raporunun, tevkifata tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonundan itibaren altı ay içinde ibrazı zorunludur.

2024 yılına ait kısmi tevkifata ilişkin işlemler dolayısıyla en geç 31 Aralık 2026 tarihine kadar ilgili dönem beyannamelerinde iadeye konu olan KDV alanında beyan etmeleri ve bu süre içinde standart iade talep dilekçesiyle birlikte iadeyi talep ederek istenilen belgelerle birlikte bağlı bulundukları vergi dairesine müracaat etmeleri gerekmektedir. 

İade Talep Süresi Geçtikten Sonra Düzeltme Beyannamesi ile İade Talep Etmek Mümkün mü?

Tebliğde açıkça belirtildiği üzere iade talep sürelerinin dolmasından sonra, geçmiş dönemler için düzeltme KDV beyannamesi vermek suretiyle iade talep edilmesi mümkün değildir. 

Ancak, tebliğin ilgili bölümlerinde aranan belgeler süresinde ibraz edilmekle birlikte, bu belgelerin içeriğinde eksiklikler bulunması halinde, eksikliklerin bu süreden sonra tamamlanabilmesi mümkündür.

KDV iade taleplerinde bir hak mahrumiyeti yaşamamak için mükelleflerin yukarıda belirtilen sürelere mutlak surette uymaları gerekmektedir.