Ço­cuk­lar­da en çok gö­rü­len ök­sü­rük as­lın­da vü­cu­dun sa­vun­ma me­ka­niz­ma­la­rın­dan bi­ri. Me­mo­ri­al Has­ta­ne­si Ço­cuk Sağ­lı­ğı ve Has­ta­lık­la­rı Bö­lü­mü­’n­den Uz. Dr. As­lı To­ros, “2 haf­ta­dan kı­sa sü­ren ök­sü­rük­le­rin en sık se­be­bi grip, nez­le ve­ya so­ğuk al­gın­lı­ğı gi­bi üst so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı ol­du­ğu­nu, 3-12 haf­ta­dan faz­la de­vam eden ök­sü­rük ise alt so­lu­num yo­lu has­ta­lık­la­rı­nın be­lir­ti­si ola­bil­mek­te­dir. Ök­sü­rü­ğün ço­cuk­lar­da 2 haf­ta­dan kı­sa sü­re­li ol­ma­sı akut, 3-12 haf­ta de­vam et­me­si ise kro­nik ola­bi­le­ce­ği­ni gös­te­ri­r” bil­gi­si­ni pay­laş­tı.ASTIMLA İLİŞKİLİ OLABİLİR
Ök­sü­rü­ğün se­be­bi­nin be­lir­len­me­sin­de gö­rü­len di­ğer bul­gu­la­rın çok önem­li ol­du­ğu­na vur­gu ya­pan Dr. As­lı To­ros, “A­teş, hı­rıl­tı, ne­fes dar­lı­ğı ile sık ne­fes al­ma, bron­şit ve­ya za­tür­re gi­bi cid­di has­ta­lık­la­rın be­lir­ti­si ola­bil­mek­te­dir. Özel­lik­le ba­har­da bu­run akın­tı­sı, hap­şı­rık, bu­run­da ka­şın­tı ile bir­lik­te ge­ce be­lir­gin­le­şen ök­sü­rük­ler sa­man nez­le­si ve­ya aler­jik as­tım ile iliş­ki­li ola­bi­li­r” di­ye ko­nuş­tu.
Uz­ma­na da­nış­ma­dan şurup ver­me­yin
Ço­cuk­ta uz­man fik­ri alın­ma­dan ök­sü­rük ke­si­ci ya da an­ti­bi­yo­tik tü­rü ilaç­lar­la te­da­vi yo­lu iz­le­me­ye ça­lış­ma­nın doğ­ru ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Dr. To­ros, “Ku­ru bir ök­sü­rük­te, ök­sü­rük sök­tü­rü­cü şu­rup kul­la­nı­mı ök­sü­rü­ğün şid­de­ti­nin art­ma­sı­na ne­den ola­bil­mek­te­di­r” dedi.ÖNEMSEYiN
Öksürük kriz şeklinde geliyorsa,
3 günden uzun sürdüyse,
Ateşle beraber seyrediyorsa,
Gece uykusunu ve günlük yaşamınızı etkiliyorsa,
Sık sık tekrarlanıp nefes alıp verme zorlaşıyor ise doktora başvurulması gerekmektedir.