Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan, binaların yıkım faaliyetlerinin çevre ve insan sağlığı ile güvenliğine zarar vermeyecek şekilde gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen, "Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Binaların yıkım kurallarına ilişkin ilk kez yapılan mevzuat düzenlemesiyle, afetler nedeniyle hasar gören binalar, riskli yapı tespitine müteakip acilen yıkılması gereken binalar ile idarelerce acilen yıkılması gereken kaçak binalar hariç tüm binaların yıkımı bu kurallara tabi olacak. Yapılan düzenlemeyle, "yıkım faaliyetinde, insan sağlığını, can ve mal güvenliğini ve çevreyi korumak esas" alınacak."TS 13633 sayılı Yıkım Uygulama Kuralları" standardı, "TS 13895 sayılı Asbest Söküm Yöntemi Standardı", çevrenin korunması ile ilgili tüm mevzuat ile iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uyulması da yıkım işlerinde zorunlu olacak. Bu yönetmelik kapsamındaki binaların yıkılmasına ilişkin fenni mesuliyet, inşaat mühendisi tarafından üstlenilecek. Ancak patlatma ile yıkılacak binalar hariç bina yüksekliği 21,50 metreden az olan binaların yıkımlarında fenni mesuliyet aranmayacak. Patlayıcı ile yapılan yıkımlar ve 21,50 metreden yüksek binaların yıkımı için ayrıca "yıkım fenni mesulü"nün görev yapması zorunlu olacak.ŞANTİYE ŞEFİ BULUNACAKBinaların, 2 Mart 2019 tarihli Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmeliğe göre yetki belge numarası almış ve uygun sınıfta yeterliğe sahip, gerçek veya tüzel kişiliği haiz bir müteahhidin sorumluluğu altında yıkılması gerekecek. Binaların yıkımında, Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak müteahhit tarafından istihdam edilen şantiye şefi bulundurulacak.Yapılardaki, asbest ve benzeri tehlikeli kimyasal içeren imalatlar sökülüp uzaklaştırılmadan ve Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine göre "seçici yıkım" yapılmadan ana yıkıma geçilemeyecek.Herhangi bir kültür veya tabiat varlığının etkileşim ve geçiş sahası içinde yer alan bir yapının yıkımında, yıkım ruhsatı düzenlenmesinden önce ilgisine göre Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu veya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonundan uygun görüş alınacak. Yıkım işleminin, çevre ve sağlık şartlarına aykırı olduğunun ve/veya can ve mal emniyetini tehdit ettiğinin ilgili idaresince tespit edilmesi halinde, 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili maddesince idari para cezası uygulanacak. Afet ve acil durumlarda binalarda yıkım işlemine ise Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde arama ve kurtarma çalışması tamamlandıktan sonra başlanacak. AA