Meslek mensupları (serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler) ile Maliye İdaresinde çalışanların yoğun iş stresinden uzaklaştırılmasını, daha verimli ve sağlıklı çalışmalarını sağlamak amacıyla getirilen “Mali tatil” düzenlemesi, 2007 yılından bu yana uygulanıyor. Her yılın temmuz ayının birinden yirmisine kadar geçerli.

Yasaya göre her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) mali tatil uygulanmakta, Bu yıl Haziran ayının son gününün tatil günü olması nedeniyle mali tatil, Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlamaktadır. Mali tatil 2 Temmuzda başlayıp, 20 Temmuzda sona erecektir.

Son günü mali tatile rastlayan kapsamdaki kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzar.

Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten, yasa kapsamındaki kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır.

Beyana dayanan ve beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılır.

Mali Tatil Nedeniyle Uzayan Süreler Nelerdir?

Mali tatil yasası uyarınca, son günü mali tatile rastlayan aşağıda belirtilen süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılacaktır.

• Beyana dayanan tarhiyatta, beyanname verme süresi (istisnaları aşağıda). Ancak mali tatil süresinin sonu beklenmeden beyannamelerin verilmesi de mümkün.

• İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyata ilişkin olup vadesi mali tatile rastlayan vergiler ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi.

• Uzlaşma veya cezada indirim talebinde bulunma süresi. Mali tatil süresi içinde uzlaşma veya cezada indirim talebinde bulunulmasına bir engel yok.

• Vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca veya vergi dairelerince devamlı bilgi verme çerçevesinde istenecek bilgilerin verilmesine ilişkin süre.

Mali Tatil Nedeniyle İşlemeyen Süreler Nelerdir?

Mali tatil nedeniyle işlemeyen süreler ise aşağıdaki gibidir;

• Muhasebe kayıt süreleri,

• Bildirme süreleri,

• Dava açma süreleri; Vergi Mahkemelerine dava açma süreleri uzamakla birlikte, mali tatilin temyiz süresine etkisi konusu açık değildir. Mali tatilin süreleri uzatıcı etkisinin temyiz sürelerini uzatmadığı yönünde yargı kararları bulunmaktadır. Bu nedenle, sonradan telafi edilemez sonuçlarla karşılaşmamak için, temyiz başvurularının zamanında yapılmasına özen gösterilmelidir.

Mali Tatil Kapsamında Olmayan Süreler Hangileridir?

• Özel tüketim vergisi,

• Banka ve sigorta muameleleri vergisi,

• Özel iletişim vergisi,

• Şans oyunları vergisi ile 

• Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlar (ithalde alınan katma değer vergisi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi)

hakkında mali tatil uygulanmayacaktır.

Mali Tatil Süresince Defter ve Belgelerin İbrazı ve Vergi İncelemesine Başlama,

Mali Tatil Yasası uyarınca, "Mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç olmak üzere, malî tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez, mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmaz." hükmüne yer verilmiştir.  Bu nedenle mali tatil süresince (yasada yer alan haller dışında) mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmayacak ve inceleme amacıyla defter ve belgelerin bu süre içinde ibrazı istenilmeyecektir.

Mali tatil süresinden önce başlanılmış olan bir incelemeye bu süreden önce ibraz edilen defter-belge üzerinde devam edilebilecek; ancak, bu süre zarfında mükelleften ilave defter, belge ve bilgi talep edilemeyecek, mükellef veya vergi sorumlusu, inceleme sonucunda yapılacak tespitlerin yer aldığı tutanağı imzalamaya davet edilemeyecektir.

Mali Tatil Süresince Bilgi İsteme ve Tebligat İşlemleri,

Mali Tatil Yasası uyarınca, vergi/ceza ihbarnameleri mali tatil süresi içinde mükellefler ile vergi ve ceza sorumlularına bildirilmeyecek, tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde ise süre mali tatil süresince işlemeyecektir.

Mali Tatilin Sona Erdiği Günü İzleyen Beş Gün İçinde Biten Kanuni ve İdari Süreler,

Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona eriyor.

Önceki yıllarda, haziran ayına ait muhtasar ve KDV beyannamelerinin verme süresi, bu düzenleme çerçevesinde beş gün uzuyordu. Ancak 2019 ve 2022 yıllarında yayımlanan iki Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile başta muhtasar ve KDV beyannamelerinin verme ve ödeme sürelerinin yeniden belirlenmesi sonrasında, mali tatilin bu beyannamelerin verme süresine bir etkisi kalmadı.

Beyanname Verme Süresi Uzamış Olan Vergilerde Ödeme Süresi,

Beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzuyor.

Bu yıl, haziran ayına ait vergi sorumlularının tevkif ettikleri katma değer vergisinin ödeme süresi, 26 Temmuz 2024 tarihine uzamış oldu.

Yukarıda mali tatilin kapsamı açıklandığı üzere, uygulamada amaca hizmet ettiğini söylemek pek mümkün değil. Mali tatil sadece birkaç günlük süre uzatımından öte bir yarar sağlamamaktadır. Bu da anılan mali tatil süresinden meslek mensuplarının ve mükelleflerin yeterince yararlanamadığı anlamını taşımaktadır.

Meslek mensuplarının ağırlıklı olarak iş yükünü oluşturan KDV, muhtasar ve prim hizmet, damga, ÖTV beyanlarının hazırlanması ve verilmesine ilişkin süreler mali tatil düzenlemelerinden etkilenmemekte bu nedenle mali tatile ilişkin düzenlemeler anlamını büyük ölçüde yitirmektedir.

Gerçek anlamda bir mali tatilden bahsedilebilmesi için, Temmuz ayında verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin (Haziran ve Temmuz aylarına ait) Ağustos ayında verileceklerle birleştirilmesi yönünde bir düzenleme yapılması ve ayrıca mali tatilin kapsamının genişletilmesi gerekmektedir.

Ancak böyle bir düzenleme yapıldığı zaman mali tatil, göstermelik bir düzenleme olmaktan çıkar ve işlevsel bir hale gelerek gerçek amacına ulaşır. Bu haliyle, Mali Tatilin adı var, kendi yok…