Ökkeş Özekşi - Spor Yazıları

Ökkeş Özekşi - Spor Yazıları

Yazarın Tüm Yazıları >

ÇOK ŞÜ­KÜR BİT­Tİ.

A+A-

 

ÇOK ŞÜ­KÜR BİT­Tİ.
Sa­ha­da­ki ma­çı mı iz­le­sek di­yo­ruz tat ala­mı­yo­ruz.. Çün­kü tri­bün­ler da­ha can­lı, da­ha ha­re­ket­li. Sa­ha­da dü­şen ta­kım­lar ice­ri­sin­de en iyi kad­ro­ya sa­hip Mer­sin'in ka­le­ci­si­nin ik­ra­mıy­la el­de edi­len iki gol var.
 Tri­bün­ler­de yö­ne­tim­le­rin­den mem­nun ol­ma­yan iki ta­raf­tar gru­bu­nun or­tak bir dü­şün­ce­yi hay­kı­rı­şı var. 
Mer­sin ta­raf­ta­rı yö­ne­tim is­ti­fa di­yor, bu ken­te ge­len Ga­zi­an­teps­por ta­raf­tar­la­rı on­lar­dan ge­ri kal­ma­ya­rak yö­ne­ti­mi is­ti­fa­ya ça­ğı­rı­yor. 
Öy­le tu­haf bir du­rum­ki, Mer­sin ta­raf­ta­rı ken­di baş­ka­nı­na "baş­kan ol­sa­na, baş­kan ol­sa­na An­tep'e baş­kan ol­sa­na" di­ye ba­ğı­rır­ken, Ga­zi­an­teps­por ta­raf­ta­rı ise ken­di baş­ka­nı­na, "baş­kan ol­sa­na baş­kan ol­sa­na Ur­fas­por'a baş­kan ol­sa­na" di­ye te­za­hü­rat ya­pı­yor. 
Ya­ni tu­haf bir du­rum. Adı fut­bol, ne ya­zık ki iz­le­yen­ler zevk al­mı­yor. Sa­mi­mi söy­lü­yo­rum sa­ha­da oy­na­yan­lar da zevk al­mı­yor­dur. 
Bel­ki­de on­lar­da tri­bün­le­rin se­si­ne ku­lak ve­re­rek aca­ba han­gi tri­bün da­ha bas­kın çı­ka­cak di­ye dü­şü­nü­yor. Mer­sin Ha­kan Kut­lu ile za­ten haf­ta­lar ön­ce kü­me­ye düş­müş, Nob­re ile Cli­ou ile Ga­zi­an­teps­por ka­le­sin­de gol pe­şin­de.  Ver ge­nel­de de bak­tı­ğı­mız­da gol yi­ye­ne ka­dar Ga­zi­an­teps­por doğ­ru dü­rüst ra­kip ka­le­ye bi­le git­me­miş. Ama bir ba­kı­yor­su­nuz, Tur­gut'un usü­len vu­ru­şu ka­le­ci­nin ik­ra­mı ola­rak fi­le­le­re gi­di­yor. Da­ha son­ra Mer­sin yi­ne atak­lar ge­liş­ti­ri­yor, ama bir kon­tra­tak ta Cenk'in an­tren­man­da bi­le bu ka­dar ra­hat ata­ma­ya­ca­ğı bir gol­le du­rum 2-0 olu­yor. 
Vel­ha­sıl iki ta­kı­mın fut­bol­cu­la­rı da, "lig bit­se­de git­sek" der­ce­si­ne bir maç oy­nu­yor. İna­nın ma­çın so­nu­cu be­nim gi­bi he­ral­de kim­se­yi il­gi­len­dir­mi­yor. Sa­de­ce ga­lip ge­le­cek ta­kı­mın Fe­de­ras­yon­dan ala­ca­ğı pa­ra ku­lü­bü yö­ne­ten­le­rin il­gi­si­ni çe­ki­yor, onun dı­şın­da her­şey boş. 
Ga­zi­an­teps­por bu se­zon iyi­siy­le, kö­tü­süy­le kü­me­de kal­ma­yı ba­şar­dı. Bi­zim için ba­şa­rı­sız bir se­zon. Ama kü­çük he­sap adam­la­rı için kü­me­de kal­mak ba­şa­rı. 
Söy­le­ye­cek faz­la bir sö­zü­müz yok. Ga­zi­an­teps­por bu se­zon kü­me düş­me­diy­se, şe­hir ola­rak yi­ne­de bu­na şü­kür et­mek ge­re­kir. Ama bu ka­fay­la gi­di­lir­se şim­di­den söy­le­ye­yim önü­müz­de­ki se­zon için bu­gün­le­ri de ara­ya­bi­li­riz...

Sa­ha­da­ki ma­çı mı iz­le­sek di­yo­ruz tat ala­mı­yo­ruz.. Çün­kü tri­bün­ler da­ha can­lı, da­ha ha­re­ket­li. Sa­ha­da dü­şen ta­kım­lar ice­ri­sin­de en iyi kad­ro­ya sa­hip Mer­sin'in ka­le­ci­si­nin ik­ra­mıy­la el­de edi­len iki gol var. Tri­bün­ler­de yö­ne­tim­le­rin­den mem­nun ol­ma­yan iki ta­raf­tar gru­bu­nun or­tak bir dü­şün­ce­yi hay­kı­rı­şı var. Mer­sin ta­raf­ta­rı yö­ne­tim is­ti­fa di­yor, bu ken­te ge­len Ga­zi­an­teps­por ta­raf­tar­la­rı on­lar­dan ge­ri kal­ma­ya­rak yö­ne­ti­mi is­ti­fa­ya ça­ğı­rı­yor. Öy­le tu­haf bir du­rum­ki, Mer­sin ta­raf­ta­rı ken­di baş­ka­nı­na "baş­kan ol­sa­na, baş­kan ol­sa­na An­tep'e baş­kan ol­sa­na" di­ye ba­ğı­rır­ken, Ga­zi­an­teps­por ta­raf­ta­rı ise ken­di baş­ka­nı­na, "baş­kan ol­sa­na baş­kan ol­sa­na Ur­fas­por'a baş­kan ol­sa­na" di­ye te­za­hü­rat ya­pı­yor. Ya­ni tu­haf bir du­rum. Adı fut­bol, ne ya­zık ki iz­le­yen­ler zevk al­mı­yor. Sa­mi­mi söy­lü­yo­rum sa­ha­da oy­na­yan­lar da zevk al­mı­yor­dur. Bel­ki­de on­lar­da tri­bün­le­rin se­si­ne ku­lak ve­re­rek aca­ba han­gi tri­bün da­ha bas­kın çı­ka­cak di­ye dü­şü­nü­yor. Mer­sin Ha­kan Kut­lu ile za­ten haf­ta­lar ön­ce kü­me­ye düş­müş, Nob­re ile Cli­ou ile Ga­zi­an­teps­por ka­le­sin­de gol pe­şin­de.  Ver ge­nel­de de bak­tı­ğı­mız­da gol yi­ye­ne ka­dar Ga­zi­an­teps­por doğ­ru dü­rüst ra­kip ka­le­ye bi­le git­me­miş. Ama bir ba­kı­yor­su­nuz, Tur­gut'un usü­len vu­ru­şu ka­le­ci­nin ik­ra­mı ola­rak fi­le­le­re gi­di­yor. Da­ha son­ra Mer­sin yi­ne atak­lar ge­liş­ti­ri­yor, ama bir kon­tra­tak ta Cenk'in an­tren­man­da bi­le bu ka­dar ra­hat ata­ma­ya­ca­ğı bir gol­le du­rum 2-0 olu­yor. Vel­ha­sıl iki ta­kı­mın fut­bol­cu­la­rı da, "lig bit­se­de git­sek" der­ce­si­ne bir maç oy­nu­yor. İna­nın ma­çın so­nu­cu be­nim gi­bi he­ral­de kim­se­yi il­gi­len­dir­mi­yor. Sa­de­ce ga­lip ge­le­cek ta­kı­mın Fe­de­ras­yon­dan ala­ca­ğı pa­ra ku­lü­bü yö­ne­ten­le­rin il­gi­si­ni çe­ki­yor, onun dı­şın­da her­şey boş. Ga­zi­an­teps­por bu se­zon iyi­siy­le, kö­tü­süy­le kü­me­de kal­ma­yı ba­şar­dı. Bi­zim için ba­şa­rı­sız bir se­zon. Ama kü­çük he­sap adam­la­rı için kü­me­de kal­mak ba­şa­rı. Söy­le­ye­cek faz­la bir sö­zü­müz yok. Ga­zi­an­teps­por bu se­zon kü­me düş­me­diy­se, şe­hir ola­rak yi­ne­de bu­na şü­kür et­mek ge­re­kir. Ama bu ka­fay­la gi­di­lir­se şim­di­den söy­le­ye­yim önü­müz­de­ki se­zon için bu­gün­le­ri de ara­ya­bi­li­riz...

 

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.