1. YAZARLAR

  2. Baler Fidan

  3. Dün­ya­da ve TÜR­Kİ­YE’ de “MED­YA, STK’LAR ve AKA­DE­MİS­YEN­LE­R”
Baler Fidan

Baler Fidan

Yazarın Tüm Yazıları >

Dün­ya­da ve TÜR­Kİ­YE’ de “MED­YA, STK’LAR ve AKA­DE­MİS­YEN­LE­R”

A+A-

Dün­ya­nın tüm ile­ri de­mok­ra­si­le­rin de her­kes her şey­den ön­ce ken­di­ni dev­le­ti­nin bir par­ça­sı sa­yar zen­gi­ni, fa­ki­ri, med­ya­sı, Stk'sı, aka­de­mis­ye­ni hep­si dev­le­tin ya­nın­da­dır. Ön­ce­lik ül­ke çı­kar­la­rı­dır. Dev­let ol­ma­dan ken­di­le­rin ola­ma­ya­ca­ğı­nı iyi bi­lir adım­la­rı­nı ona gö­re atar­lar. Hü­kü­met han­gi dün­ya gö­rü­şü­ne sa­hip olur­sa ol­sun sis­te­mi ken­di çı­kar­la­rı­na gö­re de­ğil dev­let çı­kar­la­rı­na gö­re sür­dü­rür, ge­liş­ti­rir. Ame­ri­ka da ol­du­ğu gi­bi ki­min baş­kan, se­na­tör ol­du­ğu önem­li de­ğil­dir. Her­kes sis­te­me hiz­met eder sis­tem­de hal­ka­...

Baş­kan­lar, ik­ti­dar­lar se­çi­lir­ken tüm olu­şum­lar­la iş­bir­li­ği ya­pa­bi­lir, hat­ta ken­di­le­ri­ne spon­sor­lar bu­lur, seç­men­ler ba­ğış bi­le top­lar her şey ül­ke­le­ri­ni da­ha iyi yö­ne­te­cek­le­ri­ne inan­dık­la­rı in­san­la­rın gö­rev al­ma­sı için­dir, tüm mü­ca­de­le ve iş­bir­lik­le­ri se­çim­ler so­nuç­la­nın­ca­ya ka­dar­dır. İk­ti­dar bel­li ol­duk­tan son­ra öküz ölür or­tak­lık bi­te­r...

Bu sa­de­ce hü­kü­met­ler için de­ğil be­le­di­ye baş­kan­lık­la­rı için­de ay­nı­dır. Hü­kü­met bel­li ol­duk­tan son­ra, rol­ler de­ği­şir her­kes gö­rev ala­nıy­la il­gi­li ça­lış­ma­la­rı­na de­vam eder. Top­lum­da do­ğal mu­ha­lif­ler var­dır Si­vil Top­lum Ör­güt­le­ri( STK), Med­ya, Aka­de­mis­yen­ler gi­bi. Bu un­sur­lar baş­ta­ki­le­ri da­ha iyi ça­lış­tır­mak için de­ne­tim me­ka­niz­ma­sı gö­re­vi­ni ye­ri­ne ge­ti­rir, Bü­rok­rat­lar, ka­mu ça­lı­şan­la­rı ken­di seç­tik­le­ri ba­şa gel­di di­ye se­vi­nip gel­me­di di­ye is­yan et­mez on­lar her şart­ta hiz­me­te de­vam ede­r... Bu do­ğal mu­ha­le­fet gö­re­vi İk­ti­da­rı yıp­rat­mak, mu­ha­le­fe­ti ik­ti­da­ra ge­tir­mek de­ğil­dir. Amaç ; ik­ti­da­rın elin­de­ki gü­cü halk için, hal­kın le­hi­ne kul­lan­ma­sı­nı sağ­la­mak, sos­yal so­run­la­rın or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sı için yol gös­ter­mek­tir. De­mok­ra­si­nin özüm­se­nip bir kül­tür ha­li­ne gel­di­ği tüm ge­liş­miş ül­ke­ler­de bu­nu gö­rü­rüz.

Med­ya ve STK'lar bir dev­le­tin ana­ya­sa­sı gi­bi­dir. İk­ti­dar­lar de­ği­şir, hü­kü­met­ler , yö­ne­tim­ler yön­tem­ler de­ği­şir ama Ana­ya­sa­nın de­ğiş­mez de­ğiş­ti­ri­le­mez hü­küm­le­ri gi­bi bu ku­rum­la­rın rol­le­ri de de­ğiş­me­me­li,de­ğiş­ti­ril­me­me­li. Dev­le­tin sun­muş ol­du­ğu hak­lar­dan tüm bi­rey­le­rin eşit ya­rar­lan­ma­sı, sos­yal ada­le­tin sağ­lan­ma­sı, hu­ku­kun her­ke­se eşit ol­ma­sı ve ik­ti­dar­la­rın gö­re­vi­ni ye­ri­ne ge­tir­me­si için bu me­ka­niz­ma­la­rın düz­gün ça­lış­tı­rıl­ma­sı ge­rek­mek­te­dir.

Gü­nü­müz Tür­ki­ye'sin de her ne ka­dar or­tam gül­lük gü­lis­tan­lık gös­te­ril­me­ye ça­lı­şıl­sa da hiç de öy­le ol­ma­dı­ğı­nı he­pi­miz bi­li­yor, gö­rü­yo­ruz. Du­rum, tüm ile­ri de­mok­ra­si nu­tuk­la­rı­na rağ­men va­him. Bu­nun asıl se­be­bi bah­set­ti­ği­miz un­sur­la­rın gö­rev­le­ri­ni ye­ri­ne ge­ti­re­me­me­si­dir, hü­kü­met­ler ağ­zıy­la ya­zan ga­ze­te­ler der­gi­ler te­le­viz­yon­lar her za­man ol­muş­tur, ol­ma­sı­nın önü­ne ge­çil­me­si gi­bi bir ge­rek­si­nim de yok an­cak hep bir ağız­dan ko­ro ha­lin­de ik­ti­dar şak şak­cı­lı­ğı yap­mak ne ül­ke­ye ne med­ya­ya bir şey ka­zan­dır­ma­ya­cak­tır.

Ga­ze­te­ci­ci doğ­ru­lu­ğu­na inan­dı­ğı du­ru­mu ola­yı ya­zan­dır her ha­lü­kar­da bi­ri­le­ri­ne ita­at et­miş bir ga­ze­te­ci za­ten o vas­fı yi­tir­miş de­mek­tir. Yan­daş Med­ya di­ye bir te­rim ken­di­li­ğin­den oluş­ma­dı, bu un­sur­la­rın hep­si bas­kıy­la yan­daş ol­ma­dı han­gi med­ya ku­ru­lu­şu­nun han­gi çet­re­fil­li iş­ler­de iha­le­ler al­dı­ğı­nı, kö­şe­le­ri na­sıl dön­dü­ğü­nü he­pi­miz az çok bi­li­yo­ruz. Ma­ale­sef bu sa­ye­de Ga­ze­te­le­rin ba­sın ya­yın yö­net­men­le­ri­nin gö­re­vi ga­ze­te­le­rin­de ül­ke so­run­la­rı ile il­gi­li gün­dem oluş­tur­mak de­ğil hü­kü­met hak­kın­da olum­suz ha­ber çık­ma­ma­sı­nı sağ­la­mak ol­du­... Ken­din­den di­ye tüm hak­sız­lık­la­rı, ta­la­nı, rüş­ve­ti şe­ref­siz­li­ği gör­mez­den ge­len meş­ru gös­te­ren med­ya sa­nı­rım sa­de­ce biz­de var. STK'la­rın du­ru­mu da­ha acı­dır, çün­kü ‘STK' si­vil ya­ni sa­de­ce tem­sil et­ti­ği kit­le­ye he­sap ve­ren, on­la­rın men­fa­at ve çı­kar­la­rı için mü­ca­de­le eden kim­se­ye bağ­lı ol­ma­yan de­mek­tir, maa­zal­lah ül­ke­miz­de bir­kaç Sen­di­ka ve İşa­dam­la­rı ha­riç bu gö­re­vi ye­ri­ne ge­ti­ren bir STK kal­ma­mış­tır.

Her şe­yin yan­da­şı var­dı yan­daş SEN­Dİ­KA te­ri­mi­de bi­ze ait dün­ya­da baş­ka ör­ne­ği yok sa­nı­rım. Sen­di­ka baş­kan­la­rı­nın baş­ba­kan, cum­hur­baş­ka­nı ol­du­ğu­nu gör­dük biz­de ik­ti­dar değ­nek­çi­li­ği ya­pan sen­di­ka­cı­lar gö­rü­yo­ruz. Hep­si bir ta­ra­fa çı­kar men­fa­at iliş­ki­si­dir der an­lar­sı­nız bel­ki ama ben bu ba­zı aka­de­mis­yen­le­ri an­la­ya­mı­yo­rum, an­la­mak­ta is­te­mi­yo­rum, çün­kü on­lar top­lum­da her­kes­ten fak­lı ol­ma­lı, kim­se­nin gö­re­me­di­ği­ni gös­ter­me­li, bil­me­di­ği­ni öğ­ret­me­li­...

Mes­le­ği ile çe­li­şen eği­tim­li grup içe­ri­sin­de ba­zı­la­rı söz­de ge­le­ce­ği­miz olan genç­le­re ay­dın­lık bir yol gös­te­re­cek ama ne­re­de­...A­dam­la­rın zih­ni­ye­ti bo­zuk böl­mek­ten par­ça­la­mak­tan baş­ka şe­ye ka­fa­la­rı ça­lış­mı­yor. Aca­ba ken­di­le­ri­nin gel­di­ği o çal­kan­tı­lı dö­nem­le­rin ka­ran­lı­ğın­dan çı­ka­ma­dı­lar mı ? Aka­de­mis­yen­le­rin aka­de­mis­yen gi­bi dav­ra­nıp top­lu­mu en önem­li­si genç­le­ri ay­dın­la­tıp bi­linç­len­dir­mek ye­ri­ne ba­zen hü­kü­met­le­rin ba­zen bö­lü­cü­le­rin en azı­lı sa­vu­nu­cu­su avu­kat­la­rı ol­duk­la­rı bir dö­ne­mi ya­şı­yo­ru­z... Bir dö­nem ara­la­rın­da ün­lü ga­ze­te­ci­le­rin bu­lun­du­ğu ve top­lum ta­ra­fın­dan Ka­ren FO­OG ço­cuk­la­rı ola­rak bi­li­nen ga­ze­te­ci­ler aka­de­mis­yen­ler var­dı.

Av­ru­pa Bir­li­ği aya­ğıy­la Tür­ki­ye'de­ki top­lum de­ğer­le­ri­ne sal­dı­ran, küf­re­den, hep bö­lü­cü­le­rin ya­nın­da yer alan bir çev­re­ler var­dı. Şim­di de her fır­sat­ta dev­le­te küf­re­den, top­lum de­ğer­le­ri­ni ti'ye alan, bü­lü­cü­lük fa­ali­yet­le­ri­ne yar­dım­cı ol­mak adı­na ol­ma­yan "TÜRK­LÜ­ĞÜN­DE­N" is­ti­fa ede­bi­le­ce­ği­ni söy­le­yen ka­nı bo­zuk­lar, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­yet de­ğer­le­ri­ne sa­hip çı­kan­lar­la dal­ga ge­çen söz­de akil adam­lar, ba­rış el­çi­le­si STK'lar, aka­de­mis­yen­ler var

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.