1. YAZARLAR

  2. Meral Kınacılar

  3. CHP’de aday kri­ter­le­ri!
Meral Kınacılar

Meral Kınacılar

Yazarın Tüm Yazıları >

CHP’de aday kri­ter­le­ri!

A+A-

Yaş­lı Su­ri­ye­li, uzun el­bi­se­si­ni sağ aya­ğı­nın üs­tün­den ha­fif­çe kal­dır­dı ve to­ru­nuy­la bir­lik­te tram­va­yın ba­sa­mak­la­rı­nı bir çır­pı­da çık­tı...

Genç­ler­den bi­ri, kır­laş­mış sa­çı ve sa­ka­lı­nın ha­tı­rı­na, kom­şu­muz, mi­sa­fi­ri­miz, Su­ri­ye­li'ye kal­kıp yer ver­di. Yü­zün­de acı bir te­büs­süm­le gen­ce min­net­tar­lı­ğı­nı ifa­de eden yaş­lı Su­ri­ye­li, otu­rur otur­maz kar­şı­sın­da­ki ya­şı­tı­na ‘se­la­mün aley­küm' de­di. Bi­zim ih­ti­yar, se­la­mı al­dı ve Su­ri­ye­li'yi sor­gu­ya çek­mek­te ge­cik­me­di; ‘Türk­çe bi­li­yor mu­sun?' di­ye sor­du me­rak­lı ih­ti­yar. Su­ri­ye­li, ba­şı­nı sal­la­dı ve bil­me­di­ği­ni ima et­ti. Bu sı­ra­da ya­rım­ya­ma­lak Türk­çe'siy­le Su­ri­ye­li'nin to­ru­nu dev­re­ye gir­di. Kü­çük Su­ri­ye­li, de­de­si ve tram­vay­da kar­şı­laş­tık­la­rı ih­ti­yar ara­sın­da kı­sa bir müd­det ter­cü­man­lık yap­tı. Bi­zim ih­ti­yar, ön­ce­le­ri bil­dik ve bi­lin­dik so­ru­lar sor­du, mi­sa­fi­re. Son­ra ka­bak çi­çe­ği gi­bi açıl­dı; ‘Duy­du­ğu­ma gö­re si­zin ESAD TUN­CE­Lİ'liy­miş, doğ­ru mu?' de­di.

Su­ri­ye'li ve to­ru­nu bu so­ru­dan bir­şey an­la­ma­dı. Ama, tram­vay­da­ki ‘YUH, bu ka­da­rı da ol­maz... Aca­ba doğ­ru mu?' FI­SIL­TI­la­rı ve gü­lüş­me­ler gö­rül­me­ye de­ğer­di...

EN FAZ­LA 45

CHP Şa­hin­bey es­ki il­çe baş­kan­la­rın­dan Hü­se­yin Ca­hit Kar­gı­ner, be­le­di­ye baş­kan aday aday­la­rı­nın kri­ter­le­ri­ni be­lir­le­di ve ka­mu­oyu­na du­yur­du. İş­te, Kar­gı­ner'in Fa­ce­bo­ok'tan da pay­laş­tı­ğı be­le­di­ye baş­kan aday­la­rı­nın ol­maz­sa ol­maz KRİ­TER­LE­Rİ: "Ö­zel­lik­le Ga­zi­an­tep'te, AKP ile oy far­kı çok ol­du­ğun­dan, top­lu­mun tüm ke­sim­le­ri­ne hi­tap ede­bi­le­cek, ye­ter­li bil­gi do­na­nı­ma sa­hip, ge­rek öğ­re­nim dü­ze­yi ola­rak, (Ör­ne­ğin şe­hir­ci­lik açı­sın­dan aka­de­mik TİT­RE sa­hip), ge­rek­se ör­güt­sel ça­lış­ma açı­sın­dan GENÇ aday­lar be­lir­len­me­li (en faz­la 45) sa­ha­ya sü­rül­me­li­dir..."

Kar­gı­ner, aday­la­rın kri­ter­le­ri­nin ya­nı­sı­ra, aday­la­rın ER­KEN be­lir­len­me­si ko­nu­sun­da da ol­duk­ça ti­tizve en­di­şe­li... ‘Da­ha NE­yi bek­li­yo­ruz? He­men aday­la­rı­mı­zı be­lir­le­ye­lim ve ça­lış­ma­ya baş­la­ya­lım. Her ge­çen gün aley­hi­mi­ze? di­yen Kar­gı­ner'in, bu kay­gı­sı­nı git­ti­ği her or­tam­da di­le ge­ti­rip, hay­kır­dı­ğı an­la­tı­lı­yor... Ma­hal­le ve ör­güt top­lan­tı­la­rı­nı ka­çır­ma­yan, bü­tün za­ma­nı­nı par­ti­si­nin se­çim ça­lış­ma­la­rı­na ayı­ran Kar­gı­ner'in, bir ye­re aday olup ol­ma­dı­ğı, gön­lün­den aday­lık ge­çip geç­me­di­ği­ni ise kim­se­ler bil­mi­yor... "Ha bu ara­da, TİT­REk, mit­rek ney­se de, Kar­gı­ner'in aday­la­rın ya­şı ko­nu­sun­da­ki kri­te­ri, mev­cut ADAY aday­la­rı­na ba­kıl­dı­ğın­da pek ger­çek­le­şe­cek gi­bi gö­rün­mü­yor..." EN id­di­alı söz; "İ­şim ge­re­ği Ga­zi­an­tep'te git­me­di­ğim köy, bu­cak, mez­ra kal­ma­dı, Ta­nı­ma­dı­ğım muh­tar, aza, ÜYE, DE­LE­GE yok. Hep­si­ni isim isim bi­li­rim. Par­ti­de bu­nu bi­len, be­ni ya­nı­na da­nış­man ola­rak al­dı ve mil­let­ve­ki­li ol­du.." İl Ge­nel Mec­lis üye­si Ah­met TO­PAL

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.