1. YAZARLAR

  2. Cennet Çivi

  3. ANSIZIN GELEN AŞKLAR
Cennet Çivi

Cennet Çivi

Yazarın Tüm Yazıları >

ANSIZIN GELEN AŞKLAR

A+A-

Her­ke­sin bir aşk ta­ri­fi var­dır mut­la­ka, hiç­bi­ri bir­bi­ri­ni tut­ma­sa da his­set­tir­di­ği her za­man ay­nı­dır sa­nı­rım... Te­laf­fu­zu fark­lı olan kalp sı­zı­sı, an­lam­sız he­ye­can ve ga­rip mut­lu­luk dal­ga­lan­ma­la­rı... Aş­kın ke­sin bir ta­ri­fi­nin as­la ola­ma­ya­ca­ğı gi­bi, aş­kı bul­ma­nın da bel­li bir yo­lu yok­tur.As­lı­nı is­ter­se­niz ara­mak­ta saç­ma­dır, çün­kü aş­kın za­ma­nı yok­tur...

Si­zin be­lir­le­di­ği­niz za­man ya da ki­şi­ler yan­lış­tır. Aşk tek ba­şı­na ça­lı­şır; si­zin man­tı­ğı­nı­zın al­ma­dı­ğı in­ce he­sap­la­rı var­dır ha­yat­ta ve hep si­ze gö­re yan­lış za­man, yan­lış in­san­dır seç­ti­ği...

Ola­yın an­lam­sız­lı­ğı­nı sor­gu­la­ma­nın ge­rek­siz­li­ğin­den mi­dir, yok­sa duy­gu­sal dal­ga­lan­ma­la­rın man­tı­ğı­nı­zı kö­relt­ti­ğin­den mi­dir bi­lin­mez kör­leş­ti­rir si­zi, al­gı­nız za­yıf­lar, dü­şün­me­den ya­şar­sı­nız bir da­ki­ka ön­ce­si­ne inat ha­ya­tı... Bir an­da ha­ya­tı­nı­zın mer­ke­zi de­ği­şir, dün­ya­nın onun uy­du­su ol­du­ğu­nu dü­şün­me­ye baş­lar­sı­nız. Öz­gür­lük ha­yal­le­ri­ni­zin iki ki­şi­lik­te ola­bi­le­ce­ği yo­lun­da ken­di­ni­zi kan­dır­ma ça­lış­ma­la­rı­na baş­lar­sı­nız iç­ten içe...

Ha­ya­tı­nız renk de­ğiş­tir­miş­tir çok­tan bir pem­be­lik çök­müş­tür et­ra­fa her­kes gü­zel, her­kes iyi ve her­kes mut­lu­dur on­ca kö­tü­lü­ğe ve mut­suz­lu­ğa inat... Bun­ca za­man bek­le­ne­nin gel­di­ği­ni inan­dı­rır­sı­nız ken­di­ni­zi, geç­miş gün­ler an­lam­sız­la­şır­ken ge­le­cek o ka­dar umut ve­ri­ci­dir ki hep ile­ri bak­mak is­ter­si­niz. Bu ya­şa­nı­lan ya da ya­şa­nıl­dı­ğı­na inan­dı­ğı­nız şey­ler in­şal­lah tek ta­raf­lı his­set­tik­le­ri­niz de­ğil­dir çün­kü yı­kı­mı çok acı­dır aş­kın...

AN­SI­ZIN GE­LEN AŞK’ta, ya­şa­nan sa­ni­ye­ler as­lın­da bir ömür de­ğe­rin­de­dir ve her­bi­ri ko­ca­man boş­luk­lar bı­ra­ka­rak, ya­ra­la­yıp ka­na­ta­rak uzak­la­şır­lar siz­den... Ken­di­ni­zi inan­dır­dı­ğı­nız ha­yal­ler, yağ­mur­la da­ğı­lan bu­lut­lar gi­bi si­zi sı­rıl­sık­lam ede­rek uzak­la­şır­lar ha­ya­tı­nız­dan... Aşk acı­sı­nın­da ev­re­le­ri var­dır; ön­ce di­be vur­mak şar­tıy­la çı­ka­bi­lir­si­niz bu dip­siz ku­yu­dan, ilk ola­rak on­dan son­ra ken­di­niz­den nef­ret eder­si­niz suç­la­na­cak o ka­dar çok şey var­dır ki...

Son­ra za­ma­nın bi­lin­ci­ni­ze oy­na­dı­ğı ufak oyu­na ka­nar unu­tur­su­nuz...Ama gü­nün bi­rin­de duy­du­ğu­nuz bir şar­kı acı­tır yü­re­ği­ni­zi...Uzun la­fın kı­sa­sı mut­lu aşk yok­tur as­lın­da; aşk her­ke­sin ha­ya­tı­na bir dö­nem te­ğet ge­çer ge­nel­de... İm­kan­sız­lı­ğın­dan­dır bü­yük­lü­ğü ve ula­şıl­maz­lı­ğın­da­dır dil­den di­le do­la­nan hi­ka­ye­le­ri...

Önceki ve Sonraki Yazılar