1. HABERLER

  2. RESMİ İLANLAR

  3. 03.06.2014 RESMİ İLAN
03.06.2014 RESMİ İLAN

03.06.2014 RESMİ İLAN

46000 KG SOFRALIK ÜZÜM-35000 KG ARMUT-32000 KG ŞEFTALİ-63000 KG KAVUN VE 20000 KG KAYISI5 ZH.TUG.K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI...

A+A-

46000 KG SOFRALIK ÜZÜM-35000 KG ARMUT-32000 KG ŞEFTALİ-63000 KG KAVUN VE 20000 KG KAYISI5 ZH.TUG.K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

46000 KG SOFRALIK ÜZÜM-35000 KG ARMUT-32000 KG ŞEFTALİ-63000 KG KAVUN VE 20000 KG KAYISI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası :2014/53482

1-İdarenin

a) Adresi :ZEYTINLI MAHALLESI SANI KONUKOGLU BULVARI 1/1 27150 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP

b) Telefon ve faks numarası :3423212710 - 3423225926

c) Elektronik Posta Adresi :5zhtugihkombsk@kkk.tsk.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

2-İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı 
:46.000 KG. SOFRALIK ÜZÜM-35.000 KG. ARMUT-32.000 KG. ŞEFTALİ-63.000 KG. KAVUN VE 20.000 KG. TAZE KAYISI ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri :5’inci Zh. Tug. Loj. Des. LYM. A.liği Tşn. (Tükt.) 205 Mal Say.lığı (GAZİANTEP)

c) Teslim tarihleri :SOFRALIK ÜZÜM (46.000 KG.); SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI 

MÜTEAKİP İŞE BAŞLANACAK ,31 EKİM 2014 TARİHİNDE SONA 

ERECEKTİR. GÜNLÜK İHTİYAÇLAR NİSPETİNDE TESLİM 

ALINACAKTIR. SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI TEBLİGAT SAYILIR, 

AYRICA İŞE BAŞLAMAK İÇİN TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR. ARMUT 

(35.000 KG.); SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP İŞE 

BAŞLANACAK ,15 KASIM 2014 TARİHİNDE SONA ERECEKTİR.             GÜNLÜK İHTİYAÇLAR NİSPETİNDE TESLİM ALINACAKTIR. 

SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI TEBLİGAT SAYILIR, AYRICA İŞE 

BAŞLAMAK İÇİN TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR. ŞEFTALİ 

(32.000 KG.); SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP İŞE 

BAŞLANACAK, 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA ERECEKTİR. 

GÜNLÜK İHTİYAÇLAR NİSPETİNDE TESLİM ALINACAKTIR. 

SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI TEBLİGAT SAYILIR, AYRICA İŞE 

BAŞLAMAK İÇİN TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR. KAVUN 

(63.000 KG.); SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP İŞE 

BAŞLANACAK ,31 EKİM 2014 TARİHİNDE SONA ERECEKTİR. 

GÜNLÜK İHTİYAÇLAR NİSPETİNDE TESLİM ALINACAKTIR. 

SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI TEBLİGAT SAYILIR, AYRICA İŞE 

BAŞLAMAK İÇİN TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR. KAYISI (20.000 KG.); 

SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP İŞE BAŞLANACAK 31 

AĞUSTOS 2014 TARİHİNDE SONA ERECEKTİR. GÜNLÜK İHTİYAÇLAR 

NİSPETİNDE TESLİM ALINACAKTIR. SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI 

TEBLİGAT SAYILIR, AYRICA İŞE BAŞLAMAK İÇİN TEBLİGAT 

YAPILMAYACAKTIR. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer :5’inci Zh. Tug. İh. Kom. Bşk.lığı/ GAZİANTEP

b) Tarihi ve saati :24.06.2014 - 11:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı 5’inci Zh. Tug. İh. Kom. Bşk.lığı/ GAZİANTEP adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 5’inci Zh. Tug. İh. Kom. Bşk.lığı/ GAZİANTEP adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

Basın G-1157 www.bik.gov.tr

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.